Híreinkkel kapcsolatban szívesen vesszük visszajelzését!


Szemelvények a BM OKF állásfoglalásaiból az 54/2014. (XII. 5.) Országos Tűzvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérdésekről
Hírek - 2015. 03. 05.


Kérdések - Válaszok
3.§ (3) és (4) bekezdése szerint: „A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja"". „(4) Az eltérési engedély és a (3) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelem tartalmazza…..” Milyen módon történik ennek a jóváhagyása, milyen iratminta alapján? Határozat, vagy hivatalos levél formájában? Kell-e illetéket fizetni és ha igen, milyen összegben?

A BM OKF hagyja jóvá az említett eltéréseket, határozatban, a hatósági engedélyezéssel összefüggő illetékfizetésre vonatkozó szabályok betartásával.


3.§ /3/ bek. „A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől, vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja.” A Tűzvédelmi Műszaki Irányelv kötelező-e vagy csak ajánlás? Ha ajánlás, akkor miért kell jóváhagyási kérelem (hatósági eljárás)?

A TvMI nem kötelező. A jelenlegi, szabványtól eltérő megoldás jóváhagyásához hasonlóan szükséges a jövőben a szabványtól, TvMI-től részben vagy egészen eltérő megoldások alkalmazásához a BM OKF jóváhagyása.


2.§ /4/ bek. „Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni." A mondat második része csak az „átalakításra” vonatkozik, vagy az elől felsorolt változásokra is érvényes? Vagyis vizsgálni kell-e a meglévő épület kockázati osztályát, az ahhoz kötött szerkezeti követelmények megfelelőségét?

A mondat második része valamennyi változásra vonatkozik.


4. § 78. („kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe”) pontja értelmében a kockázati egység határra megegyezik a tűzszakaszhatárral?

A kockázati egységek között tűzszakaszhatárt kell létesíteni, de a kockázati egységen belül is kell tűzszakaszolni, ha a kockázati egység alapterülete túllépi a megengedett maximális tűzszakasz-alapterületet.


Az anyagok új tűzveszélyességi osztály szerinti besorolásának jelöléseit pontosan milyen ábrával és szöveggel kell ellátni?

Termékek esetében a kémiai biztonsági tv. szerinti jelölések alkalmazhatók, illetve szövegesen az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályok megnevezése.


9. §-a rendelkezik az anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolásáról, mely értelmében Robbanásveszélyes, Tűzveszélyes és Nem tűzveszélyes kategória van. Kérdés: A három besorolásnak milyen tűzvédelmi jelölés, illetve piktogram felel meg?

Szöveges jelölés.


Mi lesz a régi Tűzveszélyességi besorolásokkal? Kockázati egységek és kockázati osztályok lesznek. Itt is felmerül a kérdés a jelölést illetően, a meglévő A, B, C, D, E jelöléseket el kell távolítani és majd az új besorolás szerinti jelöléseket kell alkalmazni? Tehát az új besorolást mikortól kell érvényesíteni, nyilván az OTSZ hatályba lépésétől, de visszamenőleges hatálya van-e?

A kockázati osztályokat nem kell jelölni (a meglévő épületeket nem is kell kockázati osztályba sorolni addig, amíg átalakításra nem kerül sor). A meglévő, A-E tűzveszélyességi osztályra utaló jelölések megtartásáról, eltávolításáról az üzemeltetőnek kell döntenie, tekintettel arra, hogy az el nem távolított jelölés ne legyen félrevezető.


Az OTSZ 10-12. §-a tartalmazza a kockázati osztályba sorolás követelményeit. Kérdés: A kockázati osztályba sorolást milyen képesítéssel rendelkező személy végezheti (például abban az esetben, mikor nem készül tűzvédelmi dokumentáció)?

Abban az esetben, ha nem készül a Ttv. szerinti tűzvédelmi dokumentáció, a tűzvédelmi követelmények teljesülését igazoló dokumentációt készítő személy végezheti el.


10.§ Tűzszakaszt nem lehet önállóan kockázati osztályba, egységbe sorolni? Vagy a /3/ bek. alkalmazásával a tervező dönthet?

A kockázati egység állhat egyetlen tűzszakaszból (ha alapterülete nem lépi túl az OTSZ által előírt mértéket) és ebben az esetben megállapítható a kockázati osztálya. Kockázati egységet nem képező tűzszakaszt nem lehet kockázati osztályba sorolni.
További kérdések és válaszok az OKF honlapján: Kattintson ide!

Minden jog fenntartva! 2005-2018 Tabla.hu